125560108_l.jpg

Học thay thế

Không giống như các trường học do tư nhân điều hành và công khai truyền thống có nhiều điểm giống nhau về nhiều mặt, phương pháp học tập thay thế của Spark không đăng ký phương pháp tiếp cận "một mô hình phù hợp với tất cả". Phương pháp thay thế giáo dục của chúng tôi cố gắng tạo ra và duy trì các phương pháp và cách tiếp cận được cá nhân hóa để học tập và giảng dạy. Các nhà giáo dục của chúng tôi mong muốn nhận ra rằng có nhiều cách để quan niệm và hiểu nhu cầu của cả trẻ em cân bằng với nhu cầu của cộng đồng và xã hội nói chung.

Một khía cạnh phân biệt các lựa chọn thay thế giáo dục với nhau là chương trình giảng dạy được giảng dạy trong các cơ sở tương ứng của chúng. Tại Spark Alternative Learning, chúng tôi dạy các môn học truyền thống như đọc, viết và toán học theo cách tích hợp, gắn liền với trải nghiệm học tập tổng thể. Các môn học khác như giáo dục môi trường, sinh thái học hoặc tâm linh, thường không được tìm thấy trong các chương trình giảng dạy truyền thống của trường học, xuất phát từ lợi ích của người học và giáo viên trong một cộng đồng học tập cởi mở hơn.